دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده از سر در یک رفتار جراحی یازده ساعتی