دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

فراموشی، منجر به با هوش تر شدن مردم می شود