دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

دانشمندان چینی برای نخستین بار موفق به تله پورت کوانتومی زیر آب شدند - 0

محققان چینی برای بار نخست موفق به تله پورت کوانتومی پایین آب شدند

از اخبار علم و فن آوری خبرگزاری ها گفته اند که:

دانشمندان دانشگاه جیائو تونگ شانگهای چندی قبلً مقاله ای را پخش کرده و مدعی شدند که ذرات نور در هم تنیده را از میان آب دریا انتقال داده اند، عملی که تا به امروز انجام نشده بود.

این تیم توانسته اند در شرایط کنترل شده، ذرات را به فاصله سه متر درون آب دریا عبور دهند. با اینکه این پارامترها چندان هیجان انگیز نیستند و قادر نیستند آتی مخابرات ایمن بر بستر دریا را تضمین کنند، با اینحال به نظر می رسد راه برای بررسی ها بیشتر در عرصه شبکه جهانی وب کوانتومی باز شده است.

ارزش شیوه فوق به این نکته باز می گردد که با معنی دورنوردی یا تله پورت روبرو هستیم. در هم تنیدگی کوانتومی فرایندی شدیدا پیچیده است که در آن، لیزر از میان یک کریستال ویژه عبور کرده و فوتون های در هم تنیده را تولید می کند.

چند ماه قبل، محققان چینی موفق شدند فوتون های در هم تنیده را از زمین به فضا انتقال دهند و اولین شبکه ماهواره ای کوانتومی جهان را به راه بیاندازند. بعد از این موفقیت، آنها چندین پیغام را بین زمین و فضا رد و بدل کردند تا نتایج مطمئن تری را در این عرصه به دست بیاورند.

اکنون تیم دانشگاه جیائو تونگ همین شیوه را پایین دریا استفاده است. آنها می گویند خیلی زود توانایی ارسال پیغام تا فاصله حداقل 900 متری را هم به دست می آورند.

اگر شبکه کوانتومی آتی شبکه جهانی وب جهان را تشکیل دهد، که نظر بسیاری از صاحبنظران همین طور است، باید به نحوی بر محدودیت های روشهای ماهواره ای یا پایین دریا غلبه کنیم و به نظر می رسد چشم امید جهانیان به چینی ها دوخته شده است.

امیدواریم این مقاله پیرامون علم و تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع