دیجی لند | اخبار دنیای دیجیتال اخبار دیجیتال | اخبار فن آوری

هوش مصنوعی با مبدل تصویر به ویدیو، حرف در دهانتان می گذارد [بنگرید]

از اخبار تکنولوژی اخباری منتشر شده که:

امکان دارد در آتی تشخیص ویدیوهای ساختگی از اصلی کار بسیار مشکلی باشد چرا که دانش پژوهان دانشگاه آکسفورد چندی قبلً موفق به پیشرفت سیستمی شده اند که با بهره برداری از هوش مصنوعی توانایی دارد ویدیوهایی از فرد مورد نظر شما در حال صحبت کردن و بیان نوشته از قبل تعریف شده بسازد.

سیستم ذکر شده با الگوریتم های تشخیص چهره می تواند خصوصیت های چهره فرد مورد نظر شما را شناسایی کرده و با گزینش یک کلیپ صوتی برای آن، حرکات لب شبیه به سازی شده را روی تصویر ذکر شده سوار کند.

سیستم ذکر شده خصوصیت های چهره فرد مورد نظر شما را شناسایی کرده و حرکات لب شبیه به سازی شده را روی آن سوار می کند

ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است با استناد به اظهارات دانش پژوهان، شیوه مورد اشاره حتی توانایی دارد بی درنگ و در مواقعی که شخص مورد نظر در حال صحبت کردن است، با سود گیری از قدرت پردازشی پایین، عملیات شبیه به سازی را انجام دهد.

ضروری به ذکر است یکی از موارد کاربری سیستم پیشرفت یافته مطرح شده، در شبکه های خبری و برای ترجمه همزمان خواهد بود به نحوی که خبرها به زبان های دیگر ترجمه شده و سپس حرکات لب گوینده با آن مطابقت پیدا خواهد نمود.

گفتن این مسئله در اینجا ضروری است خدمات های شبیه به دیگری هم برای این منظور پیشرفت یافته اند با اینحال وجه تمایز آنها با یافته تازه دانش پژوهان این است که در متدهای قدیمی به چندین ساعت فایل تصویری ضبط شده از شخص مورد نظر در حال صحبت ضروری شد با اینحال شیوه پیشرفت یافته واپسین حتی برای افرادی که تعداد فراوانی تصویر از آنها در معرض نیست هم به خوبی جوابگوست.

امیدواریم این مقاله پیرامون تکنولوژی مورد استقبال شما قرار گرفته است.

منبع