سیاه‌چاله‌ها و انحنای فضازمان و کاربری آن‌ها برای رایانش کوانتومی

سیاه‌چاله‌ها و انحنای فضازمان و کاربری آن‌ها برای رایانش کوانتومی

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند: سیاه‌چاله‌ها اشعه‌ی ایکس تابش می‌کنند. این اشعه‌ی ایکس می‌تواند در رایانش کوانتومی به‌کار رود. سیاه‌چاله‌های…