نتایج مطالعه‌ای تازه نشان می‌دهد که تنها وقوع یک جهش در عده ای از سلولها باعث سرطانی شدن آنها می‌شود

نتایج مطالعه‌ای تازه نشان می‌دهد که تنها وقوع یک جهش در عده ای از سلولها باعث سرطانی شدن آنها می‌شود

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند: ماحصل مطالعه‌ی تازه ای نشان می‌دهد که تنها یک جهش در سلول‌های مخصوصی، می‌تواند باعث…

نگاهی به فرگشت به اشتراک جانداران و بررسی آن از دید زیست‌ شناختی

نگاهی به فرگشت به اشتراک جانداران و بررسی آن از دید زیست‌ شناختی

خبری پیرامون موبایل برای علاقه مندان به این ابزار هوشمند: تکامل و انتخاب طبیعی یکی از بحث‌برانگیز‌ترین نظریه‌‌های علمی و پایه‌ای‌ترین نظریه‌ی دانش زیست‌شناسی است….